เกี่ยวกับฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์

Faculty of Education Roi Et Rajabhat University

เกี่ยวกับฐานข้อมูลศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เดิมสังกัดภาควิชา ครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้แบ่งโครงสร้างใหม่ เป็น 4 วิทยาลัย และ 1 คณะวิชา ปีการศึกษา 2547 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2550 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2553 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา ปีการศึกษา 2554 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬาและสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 เปิดการสอนตามหลักสูตร 10 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2557 เปิดการสอนตามหลักสูตร 13 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีมติให้วิทยาลัยการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ ดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณบดี ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ และฝ่ายบัณฑิตศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์ จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครู รวมถึง บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการพัฒนาครูและทางการศึกษาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้บริการทางด้านการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาคม หน่วยงานในท้องถิ่นและสังคมใกล้เคียง 3. เป็นเครือข่ายทางการศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครู และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมให้บัณฑิตรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ระบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภัฏร้อยเอ็ด
Register

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ระบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

รหัสนักศึกษา
กรุณากรอกรหัสนักศึกษา !
คำนำหน้าชื่อ
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ !
ชื่อนามสกุล
กรุณากรอกชื่อนามสกุล !
อีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ !
เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ !
ข้อความทักทายหรือคติประจำใจของคุณ
กรุณากรอกข้อความทักทายหรือคติประจำใจของคุณ !
รหัสผ่านที่ต้องการ
กรุณากรอกรหัสผ่านที่ต้องการ !
กรอกรหัสยืนยัน
กรุณากรอกกรอกรหัสยืนยันที่ปรากฏในแบบฟอร์มลงทะเบียน !
คุณลงทะเบียนในระบบแล้วใช่หรือไม่ ? เข้าสู่ระบบ
Sign Up with

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ระบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภัฏร้อยเอ็ด
Login

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ

ระบบระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

ชื่อผู้ใช้งาน (รหัสนักศึกษา)
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน (รหัสนักศึกษา) !
รหัสผ่าน
กรุณากรอกรหัสผ่าน !
Login with
EDU : Alumni
Offcanvas Header
Content Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente eos nihil earum aliquam quod in dolor, aspernatur obcaecati et at. Dicta, ipsum aut, fugit nam dolore porro non est totam sapiente animi recusandae obcaecati dolorum, rem ullam cumque. Illum quidem reiciendis autem neque excepturi odit est accusantium, facilis provident molestias, dicta obcaecati itaque ducimus fuga iure in distinctio voluptate nesciunt dignissimos rem error a. Expedita officiis nam dolore dolores ea. Soluta repellendus delectus culpa quo. Ea tenetur impedit error quod exercitationem ut ad provident quisquam omnis! Nostrum quasi ex delectus vero, facilis aut recusandae deleniti beatae. Qui velit commodi inventore.